با قضاوت داوران فدراسيون قايقراني؛
مسابقات قايقراني کارکنان سازمان بنادر و دريانوردي در نوشهر برگزار مي شود