پنجمين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي پاراکانو برگزار مي شود