دوره استعداديابي روئينگ در استان گيلان برگزار مي شود