علي آقا ميرزايي ورزشکار تيم ملي کاياک: سطح مسابقات بالا تر از انتظارات بود