اولين مرحله اردوي تيم ملي روئينگ مردان جوانان برگزاري مي شود