به ميزباني استان بوشهر؛ مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام جوانان آقايان برگزار مي شود