پريسا احمدي دارنده مدال برنز بازيهاي آسيايي: رقابت ها در سطح جهاني بود