به منظور حضور در بازيهاي المپيک جوانان؛ دور پايان اردوي اسپرينت اسلالوم برگزار مي شود