با صدرنشيني آواي شهرکرد؛ هفته اول ليگ آبهاي آرام بانوان گراميداشت هفته دفاع مقدس آغاز شد