درياچه آزادي ميزبان مسابقات قهرماني کشور روئينگ بزرگسالان خواهد بود