مسابقات کانوينگ بازيهاي المپيک جوانان – بوئينس آيرس؛ پايان کار سبحان بيرانوند با کسب جايگاه دهم