اگر پيشرفتمان به همين صورت ادامه داشته باشد حتما در المپيک نماينده خواهيم داشت