در پايان مسابقات آبهاي آرام قهرماني پاراکانو، زير 23 سال و جوانان آسيا در ازبکستان؛ ايران در پاراکانو قهرمان، زير 23 سال نائب قهرمان و جوانان سوم شد