مصاف دختران کاياک سوار در دور برگشت مسابقات باشگاهها و دستجات آزاد