المپياد استعدادهاي برتر ورزشي روئينگ برگزار مي شود