محمد نبي رضائي دارنده مدال برنز بازيهاي آسيايي: تمام شرايط دست به دست هم دادند تا نتوانم بر سکوي قهرماني به ايستم