کيانا کمال زاده ورزشکار تيم ملي کاياک بانوان: آخرين سال جوانانم بود / بايد بهترين نتيجه ممکن را کسب مي کردم