در پايان مهلت ثبت نام انتخابات رياست فدراسيون قايقراني؛ 10 کانديدا ثبت نام کردند