مسابقات آبهاي آرام قهرماني آسيا با درخشش قايقرانان ايران آغاز شد