به ميزباني هيات قايقراني استان تهران در درياچه آزادي؛ المپياد استعدادهاي برتر آبهاي آرام بانوان و روئينگ بانوان و مردان برگزار مي شود