فرحناز امير شقاقي نائب رئيس بانوان فدراسيون و سرپرست المپياد استعدادهاي برتر قايقراني: با هدف جذب نوجوانان و نونهالان المپياد را برگزار مي کنيم