المپياد استعدادهاي برتر قايقراني – درياچه آزادي؛ مسابقات آبهاي آرام بانوان برگزار شد