امير رضا نژاد ورزشکار تيم ملي اسلالوم: رقبا فراتر از حد انتظار بودند