به ميزباني هيات قايقراني استان تهران در درياچه آزادي؛ المپياد استعداد هاي برتر اسلالوم برگزار مي شود