به ميزباني خانه قايقراني آلومينيوم سازي ايران در اراک؛ اردوي مشترک تيم هاي کانوپولو بانوان هيات قايقراني يزد و مرکزي برگزار شد