تمام تلاش خود را براي کسب سهميه المپيک به کار مي گيرم