با حضور نمايندگان 16 استان در درياچه آزادي؛ مسابقات قهرماني کشور و تست انتخابي تيم ملي آبهاي آرام بانوان از فردا آغاز مي شود