مسابقات قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي آبهاي آرام بانوان – درياچه آزادي؛ دور مقدماتي و نيمه نهايي مسافت 200 متر برگزار شد