با حضور نمايندگان 14 استان در درياچه آزادي؛ مسابقات قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي آبهاي مردان برگزار مي شود