اعضاي هيات رئيسه فدراسيون قايقراني با مديرعامل شرکت توسعه ديدار کردند