قايقرانان بادباني ايران به مسابقات بين المللي هند اعزام مي شوند