روئينگ سواران تک پارو در سنگاچين بندرانزلي به آب مي زنند