کلاس داوري توجيهي کانوپولوي بانوان و آقايان ٢٨لغايت ٣٠آذرماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد