روز اول مسابقات کاپ يک نوجوانان و نونهالان آبهاي آرام پايان يافت