اتمام پيست اسلالوم مهمترين کار ما در سال آينده است