با توجه به شرايط جوي و بسترهاي آبي لرستان توانايي برگزاري اردوهاي مختلفي را در کل سال داريم