پايگاه قهرماني و پيست اسلالوم در استان در حال راه اندازي است