ورزش، جوانان را در برابر مشکلات اجتماعي واکسينه مي کند