4 مقام چهارمي، 3 پنجمي و يک ششمي حاصل کار روئينگي هاي ايران