امروز 5 شنبه 21 ابان در ساوه باشگاه مقاومت بسيج با 15 امتياز اول-خراسان رضوي با 12 امتياز دوم-هيات قزوين با 9 امتياز مقام سوم را کسب نمودند