زمينه براي پيشرفت قايقراني در استان کرمان مساعد است