سايت مرکزي قايقراني استان را عيد نوروز در چابهار راه اندازي خواهيم کرد