با راه اندازي کارگروه هاي تخصصي از اين پس تمام برنامه ها در راستاي موفقيت در گوآنگجو مي باشد