زمان مسابقات قهرماني آسيا کانوپولو در کشور تايوان از مهرماه سال جاري به خردادماه تغيير يافت