رشته شادي در آستانه مسابقات انتخابي المپيک تغيير مي کند