گردهمايي مسئولين کميته هاي روئينگ استانها برگزار مي شود