قاسمي، معاون ارتباطات سازمان :قايقراني به عنوان الگو براي ديگر فدراسيون ها است