رقابت هاي نيمه نهايي و فينال کاياک و کانو 500 متر برگزار شد