مصاف پاروزنان مرد آبهاي آرام در مسابقات باشگاهها و دستجات آزاد