دور مقدماتي مسابقات قهرماني کشور روئينگ مردان برگزار شد